GDPR

ZÁSADY PRE SPRACOVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV


Tieto zásady obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré poskytnete buď priamo spoločnosti 321 CREATIVE CREW s.r.o.
alebo prostredníctvom webových stránok www.TRIDVAJEDNA.cz.

Informácie o spracovaní sú uvedené v tomto rozsahu:

- kto údaje spracováva,
- akým spôsobom ich spracúva,
- za akým účelom,
- po akú dobu,
- aké typy údajov sa spracúvajú pre jednotlivé kategórie fyzických osôb.


Tieto zásady ďalej uvádzajú, aké práva v súvislosti so spracovaním máte a kde ich môžete uplatňovať.


Akými predpismi sa spracovanie Vašich údajov riadí?

Vaše údaje spracúvame v súlade s platnými európskymi a českými právnymi predpismi. Konkrétne sa jedná o nariadenie Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 – obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, skrátene GDPR a zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.


Akým spôsobom Vaše údaje spracúvame?

Osobné údaje spracúvame ako v elektronickej, tak aj v listinnej podobe. Používame vyspelé elektronické informačné systémy a nástroje. Spracovanie čiastočne prebieha automatizovane. Vykonali sme vhodné organizačné a technické opatrenia, aby sme zaistili odpovedajúcu úroveň zabezpečenia Vašich údajov. Opatrenia pravidelne testujeme a vyhodnocujeme ich účinnosť. Prípadní spracovávatelia Vašich údajov (externé subjekty) sú viazaní mlčanlivosťou a povinnosťou zabezpečiť spracovanie rovnako ako my sami.


​INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR ČL. 13 A 14)

Kto Vaše údaje spracováva?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť 321 CREATIVE CREW s.r.o., C 85073 vedená u Krajského súdu v Brne so sídlom Gargulákova 513/2 614 00 Brno Husovice. Prevádzkovateľom webových stránek www.tridvajedna.cz je 321 CREATIVE CREW s.r.o..
 
Spracovateľom Vašich osobných údajov sú externí správcovia informačných technológií, externý dodávateľ účtovníckych a daňových služieb a externý poskytovateľ webhostingu. Všetci spracovatelia majú sídlo v Českej republike a spracovanie tu a prevádzkujú. Podrobnejšie informácie oprávneným osobám na požiadanie poskytne pracovník 321 CREATIVE CREW s.r.o. poverený ochranou osobných údajov (viz kontakt nižšie).
 
Naše webové technológie používajú službu Google Analytics. Osobné údaje potom spracováva spoločnosť Google LLC, Mountain View, USA.
 

- Ktoré údaje o Vás spracovávame? Ako sa to deje, prečo sa tak deje a po akú dobu? -
 

Ak ste náš zákazník

(zástupca odberateľa alebo spotrebiteľ)
Účelom spracúvania je riadenie vzťahov s odberateľmi (zákazníkmi) rovnako jako bežné objednávkové a zmluvné agendy. Spracúvame údaje v tomto maximálnom rozsahu: firma, meno a priezvisko, funkcie, telefón, mobilný telefón, e-mail. Môžu býť uložené po dobu dvoch rokov po najnovšej interakcii zástupcu zákazníka so spoločnosťou 321 CREATIVE CREW s.r.o.. Legitimným dôvodom je spracúvanie nevyhnutné pre splnenie či prípravu zmluvy.
 

Ak ste náš dodávateľ

(zástupca dodávateľa)
Účelom spracovania je riadenie vzťahov s dodávateľmi rovnako ako bežné objednávkové a zmluvné agendy. Spracúvame údaje v tomto maximálnom rozsahu: firma, meno a priezvisko, funkcie, telefón, mobilný telefón, e-mail. Môžu byť uložené po dobu dvoch rokov po najnovšej interakcii zástupcu dodávateľa so spoločnosťou 321 CREATIVE CREW s.r.o.. Legitimným dôvodom je spracovávanie nevyhnutné pre splnenie alebo prípravu zmluvy.
 

Ak ste nám poslali e-mail

(zástupca dodávateľa, zástupca odberateľa, záujemca o spoluprácu, uchádzač o zamestnanie)
Účelom spracovania je interná i externá komunikácia. Spracúvame údaje, ktoré ste nám poslali a po dobu, ktorá odráža Vaše i naše očakávania. Technicky ide o dobu 12 mesiacov po najnovšej interakcii. Legitimným dôvodom je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva hlavne v riadnej správe komunikačného systému, elektronických dát, v ochrane priemyslového vlastníctva a záujmu na rozvoji a ochrane našej priemyslovej činnosti.
 
Riadime sa pritom aj firemnými Pravidlami pre bezpečnosť a etiku pri práci na internete.
 

Ak ste návštevník stránok www.TRIDVAJEDNA.cz

(zákazník, dodávateľ, záujemca o informácie, záujemca o spoluprácu, záujemca o zamestnanie)
Sledujeme návštevnosť našich webových stránok a štatisticky ju vyhodnocujeme. Preto používame službu Google Analytics, ktorá ukládá IP adresy, z ktorých užívatelia na stránky pristupujú. Používáme aj súbory cookie. Umožňujú identifikáciu počítačov, ale zároveň neodkazujú na žiadnu konkrétnu osobu.
 
Viac o cookies Google Analytics zde https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs. Kedykoľvek ich môžete zablokovať alebo odstrániť pomocou nastavenia Vášho vyhľadávača alebo pomocu doplnku pre Váš vyhľadávač, ktorý stiahnete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Viac k ochrane osobných údajov tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs.
V prípade, že pužijete kontaktný formulár na našej stránke, spracúvame údaje, ktoré zadáte v príslušnom formulári. Údaje spracúvame po dobu 6 až 12 mesiacov. Legitimným dôvodom je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva hlavne v riadnej správe prezentačného systému, komunikačného systému, elektronických dát a v záujme na rozvoj a ochranu našej priemyslovej činnosti.

Ak ste náš zamestnanec

Účelom spracovávania je vedenie bežnej zamestnaneckej agendy, zúčtovanie s inštitúciami štátnej správy a poisťovňami, profesijný rozvoj zamestnancov, poskytovanie zamestnaneckých výhod apod. Údaje spracúvame po dobu 6 až 12 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru, pokiaľ právne predpisy neurčujú dlhšiu lehotu. Legitimným dôvodom je jednak plnenie právnych povinností, jednak náš oprávnený záujem na budovanie kvalifikovaného a stabilného pracovného tímu a na prezentáciu a budovanie dobrého mena spoločnosti. Podrobnejšie informácie o kategóriach osobných údajov a o ďalších spracovateľoch je uvedená v internej smernici pre spracovanie a ochranu osobných údajov a je k nahliadnutiu u pracovníka 321 CREATIVE CREW s.r.o. povereného ochranou osobných údajov.


Ak ste užívateľ našej počítačovej siete

(zamestnanec, externista)
Účelom spracúvania je logovanie prístupov k sieti, prístup k informačnému systému a prístup k internetu. Spracúvame údaje v tomto maximálnom rozsahu: meno, priezvisko, uživateľské meno (login), heslo, skupina užívateľov (oddelenie, bezpečnostná skupina), pozícia, oddelenie, kancelár (miesto), telefón do kanceláre, mobilný telefón, faxové číslo, ulica, mesto, kraj, PSČ, krajina alebo oblasť. Môžu byť uložené po dobu existencie uživateľského účtu. Legitimným dôvodom je náš oprávnený záujem, ktorý spočíva hlavne v riadnej správe elektronických dát, v ochrane priemyslového vlastníctva a v záujme na rozvoji a ochrane našej priemyslovej činnosti.

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním údajov?

Môžete nás požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. Máte právo požiadať nás o sprístupnenie údajov, ktoré o Vás spracúvame. Ak by ste mali pocit, či ste zistili, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu, požiadať nás o vysvetlenie, či nás požiadať o ich opravu. Rovnako nás môžete požiadať o omedzenie spracovania alebo výmaz Vašich údajov. Váš prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na prenositeľnosť svojich údajov a právo podať sťažnosť u dozorového úradu. Ak chcete tieto svoje práva uplatniť, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktov uvedených v tomto dokumente.
 

Komu poskytujeme Vaše údaje?

Vaše údaje neposúvame žiadnym tretím stranám. Údaje predávame, len keď máme takú právnu povinnosť, ktorá sa týka najmä štátnej správy.

Čo je ešte dôležité vedieť v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov?

Pri spracovaní Vašich údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovániu o Vašej osobe, ani k profilovaniu Vašej osoby.

V rámci EU je v každej členskej zemi zaručená unifikovaná ochrana osobných údajov, ktorú stanoví GDPR.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akýkoľvek dotaz v súvislosti s týmito informáciami o ochrane súkromia alebo chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, kontaktujte pracovníka 321 CREATIVE CREW s.r.o. povereného ochranou osobných údajov na elektronickej adrese info@tridvajedna.cz alebo na telefónnom čísle +420 739 913 656.